Contect : 089-799-1825


PUMP ROOTS BLOWER VACUUM PUMP
เป็นปั๊มชนิด Roots Blower แต่การใช้ต่างกันตรงด้าน SUCTION หรือด้านลมดูดถูกเอามาใช้งานในระบบกึ่งปิด-กึ่งเปิด ทำให้มีค่า VACUUM ติดลบขึ้น ใช้ในงานที่ต้องการดึงดูดความชื้นออกไม่มาก เหมาะกับการใช้งานขึ้นรูปกระดาษลูกฟูก ดูดความชื้นออกจากชิ้นงาน และในงานจำพวกย้อมสีผ้า ทำให้ประหยัดเวลาในการตากแห้ง ทำให้ชิ้นงานเสร็จเร็วในระยะเวลาที่สั้นลง สะดวกแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 

 
BSV


 Bsv